GreekEnglish (United Kingdom)
 • Αχιλλέας
 • Κάμπος
 • Ατσίτσα
 • Ατσίτσα


Αγαπητοί δημότες και επισκέπτες,

Καλωσορίσατε στον ανανεωμένο ιστότοπο του Δήμου Σκύρου που δημιουργήσαμε για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και την έγκυρη ενημέρωση πολιτών και επισκεπτών...ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σκύρος 26-05-2016

ΝOΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αρ. πρωτ. 2709

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Δ/νση: Σκύρος 34 007                           

Τηλέφωνο: 22223 50323                       

Fax: 22220 91716    

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ο Δήμαρχος Σκύρου

Έχοντας υπ’ όψιν:

 • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), ως αυτός ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85).
 • Τις διατάξεις του N. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Α΄ 114), ως αυτός ισχύει
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «περί των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» (Α’ 77),  ως αυτό ισχύει
 • Τις διατάξεις του π.δ. 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» (Α΄ 34), ως αυτό ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 4242/2014 «Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 50/2014).
 • Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 • Τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του άρθρου 66 του Εισαγωγικού Νόμου του ΚΠολΔ.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1539/1938 «Περί Προστασίας Δημοσίων Κτημάτων».
 • Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 90), ως αυτός ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 112/2010), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» ως αυτός ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45), ως αυτός ισχύει.
 • Τις διατάξεις του π.δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α΄ 34).
 • Την υπ’ αριθμ 235/22.12.2015 Απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, περί ορισμού των μελών της Επιτροπής, που θα διενεργήσει την παρούσα δημοπρασία.
 • Την υπ’ αριθ. 57/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, περί ορισμού των μελών του για τον καθορισμό κατωτάτου ορίου προσφοράς.
 • Την υπ’ αριθμ. 131/2016. Απόφαση του Δημάρχου Σκύρου, με την οποία ορίστηκε η επιτροπή για τον καθορισμό κατωτάτου ορίου προσφοράς.
 • Το από 18.5.2016 Πρακτικό της Επιτροπής για τον καθορισμό της τιμής εκκίνησης της δημοπρασίας.
 • Την υπ’ αριθμ.76/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης Πρακτικού καθορισμού τιμής εκκίνησης και περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση των ακινήτων.
 • Την παρούσα διακήρυξη δημοπρασίας και τις σε εκτέλεση των ως άνω διατάξεων αποφάσεις, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αναφέρεται ρητώς ή απορρέει από τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και γενικότερα κάθε διάταξη που διέπει την υλοποίηση της εν θέματι παραχώρησης χρήσης-εκμετάλλευσης, έστω και εάν δεν αναφέρονται ρητώς ανωτέρω.

 

Διακηρύσσει

ότι εκτίθεται σε πλειοδοτική δημοπρασία η εκμίσθωση δύο (2) ακινήτων του Δήμου για εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους όρους που εντάσσονται στα παρακάτω άρθρα:

ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Δήμος Σκύρου με τη παρούσα πρόσκληση προκηρύσσει δημόσια, φανερή και προφορική δημοπρασία για την μακροχρόνια εκμίσθωση δύο (2) ακινήτων του στη θέση «Μαγαζιά» του παραδοσιακού οικισμού Σκύρου και στην περιοχή «Ασπούς», που είναι κατάλληλα για αξιοποίηση για τουριστικούς σκοπούς (ανάπτυξη αναψυκτηρίου, beach bar). Βασικός στόχος του Δήμου είναι η επιλογή κατάλληλου μισθωτή, ο οποίος θα μισθώσει την ανωτέρω έκταση με σκοπό την ανακαίνιση, αναβάθμιση, εκμετάλλευση και αξιοποίησή  της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τα συμφέροντα του Δήμου Σκύρου, των Σκυριανών και του μισθωτή. Για τον λόγο αυτό απαιτείται η συνδρομή προϋποθέσεων και ικανοτήτων διοίκησης και διαχείρισης τουριστικής επιχείρησης, καθώς και της προσέλκυσης επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης αλλά και της τοπικής οικονομίας.

Ειδικότερα ο Δήμος εκπληρώνοντας τις προσδοκίες και την επιθυμία της τοπικής κοινωνίας, προασπίζοντας τα τοπικά συμφέροντα και αξιοποιώντας την δημοτική περιουσία εκμισθώνει το ακίνητο αυτό, προκειμένου να λειτουργήσει ως τουριστική επιχείρηση και να αποτελέσει πόλο ανάπτυξης και προβολής του νησιού, υποστηρίζοντας παράλληλα το τουριστικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του Δήμου και τηρώντας ταυτόχρονα τόσο τους κανόνες του υπάρχοντος αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, όσο και τις νομοθεσίες περί προστασίας των Αιγιαλών και πολεοδομίας. Επιπρόσθετα, βασική απαίτηση του Δήμου είναι -κατά το μέτρο που είναι δυνατό- το μεγαλύτερο μέρος του απασχολουμένου προσωπικού, που θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην επιχείρηση, να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σκύρου, καθώς και να προτιμώνται προμηθευτές από την τοπική κοινωνία.

Η εν λόγω μίσθωση θα γίνει έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, όπως θα καθοριστεί από την οικονομική προσφορά του μισθωτή.

Συγκεκριμένα, εκτίθενται σε δημοπρασία τα παρακάτω ακίνητα:

1. Ένα ακίνητο επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 123,39, που βρίσκεται στην περιοχή «Μαγαζιά». Η μορφή του ακινήτου είναι τριγωνική και συνορεύει σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο καθορισμού Αιγιαλού – Παραλίας Βόρεια με δημοτικό δρόμο – καλντερίμι με πλευρά μήκους 11,95 μέτρων καθώς και με κοινόχρηστη κλίμακα - σκάλα για την εξυπηρέτηση των λουόμενων με πλευρά μήκους 9,00 μέτρων, Νότια με πλευρά μήκους 5,25 μέτρων με ιδιοκτησία κληρονόμων Παπαμανώλη Τάκη καθώς και με πλευρά μήκους 9,40 μέτρων με ιδιοκτησία Μουρελάτου Σπυρίδων, Ανατολικά με τη κεντρική παραλία του Νησιού με την ονομασία «Μαγαζιά» με πλευρά μήκους 16,00 μέτρων, όπως αυτή καθορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 24/02/2006 έκθεσης καθορισμού Οριογραμμών Αιγιαλού – Παραλίας (ΦΕΚ Καθορισμού 771/Δ/2006)  και πέρα αυτής με θάλασσα.

2. Ένα ακίνητο επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 891,45, που βρίσκεται στην περιοχή «Ασπούς». Το ακίνητο έχει μορφή πολυγώνου περιτοιχισμένο με χτιστή πέτρα λατομείου ύψους περίπου εκατοστών 70. Το ακίνητο βρίσκεται εντός της ζώνης παραλίας σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. Καθορισμό Αιγιαλού – Παραλίας και συνορεύει ανατολικά με πλευρά μήκους μέτρων 19,26 με την υφιστάμενη παραλία και πέραν αυτής με θάλασσα, Βόρεια με πλευρά μήκους μέτρων 40,06 με διαμορφωμένο κανάλι απορροής υδάτων, δυτικά με πλευρά μήκους μέτρων 31,07 με υφιστάμενη δημοτική οδό και τέλος Νότια με πλευρά μήκους μέτρων 27,62 με δημοτική οδό και με τσιμεντόδρομο.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλλουν προσφορά για ένα ακίνητο ή και για τα δύο.

 

ΑΡΘΡΟ 2:   ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η παραλαβή της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων που τη συνοδεύουν (ήτοι την Τεχνική Περιγραφή - Έκθεση των μισθίων συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα) θα γίνεται από τα γραφεία του Δήμου Σκύρου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Σε περίπτωση παραλαβής Συμβατικών Τευχών μέσω εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, ο Δήμος δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή τους. Παραλαβή των Τευχών γίνεται και με download από την ιστοσελίδα του Δήμου Σκύρου www.skyros.gr. στην οποία αυτά έχουν αναρτηθεί.Tα συμβατικά τεύχη περιλαμβάνουν τα εξής Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία θα είναι προφορική πλειοδοσία και θα γίνει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας, στα κεντρικά γραφεία του Δήμου Σκύρου (στην κεντρική πλατεία), την 6.6.2016  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10.00 π.μ. Αρχικά θα λάβει χώρα η δημοπρασία για το πρώτο ακίνητο (στα Μαγαζιά) και θα επακολουθήσει η δημοπρασία για το δεύτερο (στους Ασπούς).

Ο συμμετέχων παρίσταται στην πλειοδοτική διαδικασία είτε ο ίδιος είτε δια νομίμου ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένου προσώπου

Έκαστος εκ των συμμετεχόντων στη δημοπρασία πρέπει συνεπώς να καταθέσει ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας τον Φάκελο Προσφοράς, στον οποίο θα περιλαμβάνονται η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με όσα αναφέρονται παρακάτω.

Το άνοιγμα των κατά τα ανωτέρω υποβληθέντων Φακέλων γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας αμέσως μετά την παρέλευση της ώρας λήξης παραλαβής τους και κατά την χρονική σειρά υποβολής τους.

Η ως άνω Επιτροπή ανοίγει τον Φάκελο Προσφοράς και ξεκινά να ελέγχει την πληρότητα και των δύο επί μέρους φακέλου, συντάσσει δε σχετικό Πρακτικό Ελέγχου, στο οποίο μνημονεύονται αιτιολογημένα ποιοι εκ των συμμετεχόντων αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία (ένεκα διαπίστωσης της Επιτροπής ότι ο αμέσως ανωτέρω φάκελος δεν είναι απολύτως σύμφωνος με τα σχετικώς ζητούμενα από την παρούσα ή δεν εμπεριέχει την σχετικώς απαιτούμενη εγγύηση (πρβλ. κατωτέρω) και ποιοι εκ των συμμετεχόντων, αντιθέτως, δύνανται να συμμετάσχουν στην περαιτέρω διαδικασία.

Αμέσως μετά, οι κατά τα προπεριγραφέντα δυνάμενοι να συμμετάσχουν στην φανερή, προφορική πλειοδοσία, συμμετέχουν σε αυτή, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τα αναλυτικώς στο άρθρο 5 του Π.Δ. 270/1981 προβλεπόμενα.

Ρητώς διευκρινίζεται, πως η δημοπρασία δύναται, να συνεχιστεί και πέραν των εργάσιμων ωρών της στην παρούσα διακήρυξη οριζόμενης ημερομηνίας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές, ακόμη δε και πέραν της στην διακήρυξη οριζόμενης ημερομηνίας.

Περί της συνεχίσεως της δημοπρασίας και πέραν των εργάσιμων ωρών της οριζόμενης στην διακήρυξης ημερομηνίας ή πέραν και αυτής της ίδιας της ημερομηνίας, αποφασίζει η οικεία Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται σε ειδικό Πρακτικό («Πρακτικό Διακοπής»).

Στο Πρακτικό Πλειοδοσίας καταγράφονται οι προσφορές των πλειοδοτών κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου/της επωνυμίας έκαστου πλειοδότη τις οποίες ο εκάστοτε προσφέρων μονογράφει.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από του πρώτου εις τους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη.

Κατά το τέλος της διαδικασίας, η συντάξασα τα Πρακτικά Επιτροπή, ο αναδειχθείς ως προσωρινός (ήτοι μέχρι την έγκριση της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας σε αυτόν από την αρμόδια Αρχή) μισθωτής-τελευταίος πλειοδότης καθώς και ο αξιόχρεος εγγυητής (που κατ’ άρθρο 3 παρ. 2 του πδ 270/1981 πρέπει να παρουσιαστεί από τον τελευταίο πλειοδότη), προβαίνουν στην υπογραφή τους.

Αναφορικά με τον αμέσως προαναφερθέντα αξιόχρεο εγγυητή του τελευταίου πλειοδότη ρητώς διασαφηνίζεται, ότι δια της υπογραφής των ως άνω εγγράφων καθίσταται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπεύθυνος μετά του τελευταίου πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της προς κατάρτιση σύμβασης.

Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων κατά το στάδιο της πλειοδοτικής διαδικασίας από διαγωνιζόμενο, αυτές καταχωρούνται στο αντίστοιχο Πρακτικό

ΑΡΘΡΟ 4:    ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Στην παρούσα δημοπρασία δικαιούνται να συμμετάσχουν είτε μεμονωμένοι ιδιωτικοί οικονομικοί φορείς (φυσικά η νομικά πρόσωπα), προερχόμενοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή κράτη-συμβαλλόμενα μέρη στην Συμφωνία Δημόσιων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. είτε συμπράξεις (λ.χ. ενώσεις- κοινοπραξίες) αυτών (σε οιονδήποτε μεταξύ τους συνδυασμό), οι οποίες δεν υποχρεούνται κατά την διενέργεια της δημοπρασίας να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή, αλλά θα πρέπει με την προσφορά τους να αποδέχονται την υποχρέωση να συστήσουν κοινοπραξία ή προσωπική εταιρία, κατά τα κατωτέρω ειδικότερα αναφερόμενα και σύμφωνα με τα σχετικώς προβλεπόμενα στην ελληνική νομοθεσία, μετά την ανάδειξη του τελευταίου πλειοδότη και πριν υπογραφεί το έγγραφο της μισθωτήριας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Ο  «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», θα πρέπει να περιλαμβάνει - επί ποινή αποκλεισμού - τα εξής (ανά περίπτωση δικαιούμενου συμμετοχής), τα οποία (εάν δεν ορίζεται ειδικώς κάτι διαφορετικό στην παρούσα διακήρυξη) δύνανται, να προσκομίζονται είτε σε πρωτότυπη μορφή είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 4250/2014.

 1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 2. Όταν η προσφορά υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από τον υποψήφιο σε περίπτωση δε Νομικού Προσώπου από το αρμόδιο Όργανο που δεσμεύει το Νομικό Πρόσωπο και σε περίπτωση Κ/Ξ ή ένωσης Προσώπων από όλα τα μέλη της κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Στην εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά το δικαίωμα του εμφανισθέντος να υποβάλει το Φάκελο της Προσφοράς και να συμμετάσχει στην πλειοδοτική διαδικασία.
 3. Εάν η συμμετοχή γίνεται από νομικό πρόσωπο, το καταστατικό του, ως αυτό ισχύει κατά την διενέργεια της παρούσας δημοπρασίας, συνοδευόμενο από το Φ.Ε.Κ. συστάσεώς (εάν η συμμέτοχη γίνεται από ημεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) καθώς και το ΦΕΚ εκπροσώπησης από το οποίο να προκύπτει ότι το πρόσωπο που θα υποβάλει  την προσφορά καθώς και αυτό που θα παρασταθεί στη φανερή πλειοδοτική διαδικασία είναι είτε ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου είτε ειδικά εξουσιοδοτημένος δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου.  Εάν συμμετέχει φυσικό πρόσωπο, αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου του.
 4. Τα υπό στοιχεία 2 και 3 δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν και για τον αξιόχρεο εγγυητή.

ΑΡΘΡΟ 6:      ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΟΡΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Ρητώς στο πλαίσιο της παρούσας έχει ήδη οριστεί, ότι το οικονομικό αντάλλαγμα που θα πρέπει να καταβάλλεται από τον Μισθωτή στον Δήμο κάθε έτος θα συνίσταται στο ποσό το οποίο θα προκύψει κατά την πλειοδοτική διαδικασία, το οποίο κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να ανέρχεται στο ποσό των 2.400,00 ευρώ ετησίως (για έκαστο ακίνητο), όπως αυτό διαμορφώθηκε με το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής που ορίστηκε για την εκτίμηση της αξίας του μισθώματος.

Ο υποψήφιος Μισθωτής μπορεί να προσαυξήσει κατά την κρίση του το ποσόν αυτό κατά την διαδικασία της προφορικής πλειοδοσίας. Το ελάχιστο βήμα εναλλαγής των προφορικών προσφορών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ορίζεται σε 50 ευρώ χωρίς να δεσμεύει τους συμμετέχοντες να προχωρούν σε μεγαλύτερη αύξηση κατά βούληση.

Εάν ο Μισθωτής βρεθεί σε υπερημερία αναφορικά με την καταβολή του οικονομικού ανταλλάγματος, ή παραβεί με υπαιτιότητα του ολικά ή μερικά ουσιώδεις όρους της προς σύναψη σύμβασης θα συνεπάγεται: α) την λύση της εν θέματι συμβάσεως μίσθωσης του και την έκπτωση του μισθωτή από κάθε δικαίωμα απορρέον από την σύμβαση, β) την κατάπτωση της κατ' ΑΡΘΡΟ 7 της παρούσας διακήρυξης Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, ως εύλογης και ρητώς συμφωνηθείσας ποινικής ρήτρας υπέρ της Δημοπρατούσας Αρχής και γ) την διενέργεια αναπλειστηριασμού σε βάρος του Μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 7:      ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Κάθε συμμετέχων στην δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει ως εγγύηση για την συμμετοχή του σε αυτή γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ποσού ίσου με το 10% του αμέσως ανωτέρω αναφερόμενου ελάχιστου ορίου της πρώτης προσφοράς για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ήτοι ποσού 1.920,00 € για έκαστο ακίνητο.

Για την εξασφάλιση της προσήκουσας, από πλευράς Μισθωτή, εκτέλεσης της υπόψη σύμβασης η ανωτέρω εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα αντικατασταθεί κατά την υπογραφή της οικείας σύμβασης μίσθωσης με εγγύηση καλής εκτέλεσης [συνιστάμενη ομοίως είτε σε γραμμάτιο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε εγγυητική επιστολή από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης)] ποσού ίσου με το 10% του συνολικού μισθώματος για 8 έτη η οποία θα επιστραφεί στον Μισθωτή μετά την λήξη της σύμβασης, και την παραλαβή από πλευράς Αναθέτουσα Αρχής, εντός μηνός από τη λήξη της σύμβασης.

Οι ως άνω εγγυήσεις θα απευθύνονται προς τον Δήμο και θα αναγράφουν τον τίτλο της παρούσας δημοπρασίας, θα εξειδικεύονται σχετικώς (ήτοι θα αναγράφουν στο σώμα του τον εκδότη, την ημερομηνία εκδόσεως τους, τον αριθμό τους, το σχετικό ποσό καθώς και την ημερομηνία λήξης της ισχύος τους που για μεν την εγγύηση συμμετοχής θα είναι κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας, για δε την εγγύηση καλής εκτέλεσης κατ’ ελάχιστον ενενήντα οχτώ (98) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, θα αναφέρουν το όνομα / την επωνυμία του συμμετέχοντος και Μισθωτή αντίστοιχα, την αιτία εκδόσεώς τους και τον όρο ότι ο οικείος εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα της διζήσεως ως προς το αναγραφόμενο σε έκαστη εξ αυτών ποσό, αναλαμβάνοντας ανεπιφύλακτα (χωρίς την προβολή οιασδήποτε ενστάσεως-αντιρρήσεως και χωρίς καμία δικαστική παρέμβαση) την υποχρέωση να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό στην Δημοπρατούσα Αρχή εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών από το σχετικό έγγραφο αίτημα, που η τελευταία θα του κοινοποιήσει.

Σε περίπτωση συμπράξεως ή Κ/Ξ, διασαφηνίζεται, πως έκαστη εκ των ως άνω εγγυήσεων θα πρέπει να εκδίδεται υπέρ της συμπράξεως ή Κ/Ξ αλλά και όλων των μελών της.

ΑΡΘΡΟ 8:  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ο συμμετέχων που θα αναδειχθεί μισθωτής της προς σύναψη συμβάσεως, υποχρεούται εντός χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της έγκρισης των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας από την αρμόδια Αρχή, να προσέλθει – μετά τους αξιόχρεου εγγυητή του - στην έδρα της Δημοπρατούσας Αρχής για την σύνταξη-υπογραφή της οικείας συμβάσεως, προσκομίζοντας την κατ' ΑΡΘΡΟ 7 της παρούσας διακήρυξης Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης και τα κατ’ άρθρο 11.6. ασφαλιστήρια συμβόλαια. Σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η έκδοση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης ή / και η σύναψη των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, δύναται να παραταθεί ο χρόνος υπογραφής της σύμβασης για άλλες δέκα (10) ημέρες.

Σε περίπτωση μη υπαίτιας προσελεύσεως του Μισθωτή προς υπογραφή της εν λόγω συμβάσεως εντός της αμέσως ανωτέρω προθεσμίας (από την λήξη της οποίας η υπό κρίση σύμβαση θεωρείται οριστικώς καταρτισθείσα), ο τελευταίος κηρύσσεται έκπτωτος, η κατατεθείσα από αυτόν κατ' ΑΡΘΡΟ 8 Εγγύηση Συμμετοχής θα καταπέσει υπέρ του Δήμου, χωρίς δικαστική παρέμβαση. Σε αυτή την επαναληπτική δημοπρασία αποκλείεται, να λάβει μέρος ο κατά τα ανωτέρω κηρυχθείς έκπτωτος.

Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στον μισθωτή υποχρεωτικά και εντός μηνός μετά την ως άνω παραλαβή του μισθίου.

ΑΡΘΡΟ 9:  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ.

Η διάρκεια της μίσθωσης εκάστου μισθίου ορίζεται οχταετής, αρχομένης από την υπογραφή της υπόψη σύμβασης.

Η υπεκμίσθωση απαγορεύεται ρητώς.

ΑΡΘΡΟ 10:  ΑΔΕΙΕΣ

Ο Μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έκδοση Άδειας Λειτουργίας καθώς και όποιας τυχόν άλλης άδειας απαιτηθεί. Στην περίπτωση που οι απαιτούμενες άδειες κ.λ.π. για τη λειτουργία του δεν χορηγηθούν στο μισθωτή ή αν τυχόν ανακληθούν αυτές, καμία ευθύνη δεν μπορεί να προκύψει σε βάρος του Δήμου και καμία αποζημίωση δεν μπορεί να αξιωθεί από τον μισθωτή, ενώ η μισθωτική σύμβαση συνεχίζει να είναι καθ’ όλα ισχυρή, ειδικά ως προς τις υποχρεώσεις του μισθωτή.

ΑΡΘΡΟ 11-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ

11.1 Η καταβολή του ετήσιου μισθώματος θα πραγματοποιείται.

11.2 Ο Μισθωτής με την υποβολή της προσφοράς του και συνακόλουθα με την υπογραφή της μισθωτικής σύμβασης αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση της κατάστασης του μισθίου, ότι το μίσθωμα που τελικά κατακυρώθηκε είναι απολύτως δίκαιο και εύλογο και ότι ο εκμισθωτής δεν υπέχει καμία ευθύνη έναντι του Μισθωτή για την κατάσταση στη οποία παραλαμβάνει το μίσθιο.

11.3 Ο Μισθωτής θα παραλάβει τους χώρους προς μίσθωση, που περιγράφονται παραπάνω, βάσει σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής.

11.4  Ο μισθωτής θα προβεί στην εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στην Τεχνική Έκθεση που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Ο μισθωτής μπορεί να προτείνει όποιες πρόσθετες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις θεωρεί ότι συμβάλλουν και μπορούν να επιτύχουν την εύρυθμη και ολοκληρωμένη υλοποίηση των παραπάνω βασικών επιδιωκόμενων στόχων, επιβαρυνόμενος των εξόδων και της μέριμνας για την αδειοδότηση της εκάστοτε χρήσης και λειτουργίας του μίσθιου. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, με αιτιολογημένη κρίση των αρμοδίων οργάνων του, όποιες θεωρεί χρήσεις ή λειτουργίες δε συνάδουν στην ορθολογική ανάπτυξη και το σεβασμό της ευρύτερης περιοχής.

11.5 Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται με όλους τους όρους και τις σχετικές Πολεοδομικές, Αστυνομικές, Υγειονομικές ή άλλες διατάξεις και για τυχόν παράβασή τους, ευθύνεται αποκλειστικά αυτός.

11.6 Ο μισθωτής υποχρεούται να επιτρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και χωρίς περιορισμούς την επίσκεψη σε υπαλλήλους ή άλλα αρμόδια όργανα του εκμισθωτή, προκειμένου να επιθεωρεί το μίσθιο.

11.7 Απαγορεύεται στον μισθωτή να ενεργήσει οποιαδήποτε τροποποίηση ή μεταρρύθμιση του μισθίου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή, πλην των όσων αναφέρονται στην Τεχνική Έκθεση. Οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρρύθμιση γίνει κατά παράβαση αυτού του όρου, ανεξάρτητα από τις συνέπειες που συνεπάγεται, παραμένει προς όφελος του μισθίου, χωρίς να γεννά κανένα δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του μισθωτή. Πάντως, ο εκμισθωτής δικαιούται να ζητήσει επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, με δαπάνες του  μισθωτή. Κάθε προσθήκη θα πραγματοποιείται υπό τον όρο ότι δεν θα δημιουργείται κίνδυνος για τη δομική και τη στατική αντοχή του κτηρίου και δεν θα βλάπτει την αισθητική του εικόνα. 11.8 Μετά την λήξη της μίσθωσης, οι παρεμβάσεις που προβλέπονται ρητώς στην Τεχνική Έκθεση παραμένουν υπέρ του μισθίου και ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης γι’ αυτές. Ο μισθωτής δικαιούται να αφαιρέσει μόνο τον κινητό εξοπλισμό που έχει απαιτείται για την λειτουργία της επιχείρησης, ο οποίος δεν περιγράφεται στην τεχνική έκθεση (λ.χ. τραπεζοκαθίσματα, ψυγεία κλπ.).

11.9 Ο  μισθωτής οφείλει να καταβάλλει τους σχετικούς με το μίσθιο δημόσιους και δημοτικούς φόρους και τέλη (καθαριότητας, φωτισμού, κ.λ.π.). Οφείλει επίσης να καταβάλλει τη δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και κατανάλωσης νερού. Επίσης, ο μισθωτής βαρύνεται με την καταβολή ολόκληρου του τέλους χαρτοσήμου αυτής της μίσθωσης (3,6%).

11.8 Ο μισθωτής υποχρεούται να φυλάσσει με δικές του δαπάνες και μέσα το χώρο.

11.9 Ο μισθωτής εξέτασε το μίσθιο και το βρήκε της τέλειας αρεσκείας του και απόλυτα κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει. Ο εκμισθωτής, παραδίδοντας το μίσθιο σε άριστη κατάσταση, σε ουδεμία ευθύνη υπόκειται για τυχόν επισκευές του μισθίου, έστω και αναγκαίες ή προερχόμενες από ανωτέρα βία, τυχόν δε επισκευές θα βαρύνουν αποκλειστικά το μισθωτή. Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού  για την  ύπαρξη οποιασδήποτε  δουλείας  επί  του  ακινήτου,  ούτε,  συνεπώς,  υποχρεούται εντεύθεν στην επιστροφή ή μείωση του  μισθώματος,  ούτε στη λύση της μισθώσεως για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν.

ΑΡΘΡΟ 12:  ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΛΗΞΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

12.1 Η Μίσθωση λύεται με το πέρας της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.

12.2  Η καθυστέρηση καταβολής, ολικής ή μερικής, του μισθώματος καθώς και των δαπανών που προβλέπονται στο άρθρο 11.9 του παρόντος, καθώς και η παράβαση οποιουδήποτε όρου του παρόντος, συμφωνηθέντων απάντων ως ουσιωδών, δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς τη μίσθωση και ζητήσει την απόδοση του μισθίου, σύμφωνα με την εξωστική διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Στην περίπτωση δε αυτή, καθίστανται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά όλα τα μέχρι τη λήξη της μίσθωσης μη δεδουλευμένα μισθώματα. Ενδεικτικά ως ουσιώδεις όροι που δικαιολογούν την αυτοδίκαιη λύση της σύμβασης αποτελούν η μεταβολή χρήσης, η υπομίσθωση, η διενέργεια μεταβολών και επισκευών στο μίσθιο, παρά τη αντίθετη απαγόρευση του Δήμου, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζημιά στο μίσθιο ή να μεταβάλουν τη χρήση του, η μη επιμελής χρήση και συντήρηση του μισθίου.

12.3 Με το παρόν συμφωνείται ότι οποιαδήποτε κοινοποίηση προς τον μισθωτή εκ μέρους του εκμισθωτή θα γίνεται στο μίσθιο, ακόμη και αν ο μισθωτής αποχωρήσει από αυτό, παραιτούμενου ανεπιφύλακτα του τελευταίου από κάθε ένσταση του κατά τυχόν θυροκολλήσεως.

12.4 Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της μίσθωσης με υπαιτιότητα του μισθωτή, καταπίπτει σε βάρος του ολόκληρη η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.

12.5 Πρόωρη προ του συμπεφωνημένου χρόνου αποχώρηση του  μισθωτή από το μίσθιο επιτρέπεται μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 43 του π.δ. 34/1995.

 

ΑΡΘΡΟ 13:  ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η Δημοπρατούσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ή ματαιώσει την διαδικασία της δημοπρασίας, καθώς και να τροποποιήσει το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της οικείας διαδικασίας οποτεδήποτε ή να επαναλάβει αυτή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων σε αυτήν, δοθέντος πως η συμμετοχή στην εν λόγω δημοπρασία γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντος, ο οποίος δεν αντλεί λόγω αυτής δικαίωμα αποζημίωσης. Ο προσωρινός ΜΙΣΘΩΤΉΣ, δεν αποκτά κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε λόγω καθυστέρησης ή μη έγκρισης των Πρακτικών της δημοπρασίας από το κατά νόμο αρμόδιο όργανο-την κατά νόμο αρμόδια Αρχή, κατά ία νομίμως προβλεπόμενα.

ΑΡΘΡΟ 14: ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου οργάνου του Δήμου, εάν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί αρμοδίως κατά τα νομίμως προβλεπόμενα, λόγω σφάλματος κατά την διενέργεια της δημοπρασίας ή

8) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, οπότε και η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη, με ελάχιστο δε όριο προσφοράς το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσοστό, δυνάμενο το τελευταίο, να μειωθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Δήμου

Η τυχόν επαναληπτική δημοπρασία θα γνωστοποιηθεί με περιληπτική διακήρυξη, αναφερόμενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευόμενης δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα  διενέργειας της δημοπρασίας. Η επαναληπτική δε αυτή δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα όσα εδώ αναφέρθηκαν.

 

ΑΡΘΡΟ 15 ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ Κ.ΛΠ. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Μόνη η συμμετοχή στην δημοπρασία συνιστά τεκμήριο, ότι ο συμμετέχων σε αυτή έλαβε γνώση του συνόλου των όρων διεξαγωγής της εν λόγω δημοπρασίας, του δημοπρατούμενου αντικειμένου και των όρων της προς συναφή σύμβασης, το σύνολο των οποίων μάλιστα πλήρως και ανεπιφυλάκτως αποδέχεται.

Οι συμμετέχοντες, μέσω της συμμετοχής τους, αποδέχονται ομοίως ότι οι προσφορές που θα υποβάλλουν στο πλαίσιο της εδώ δημοπρασίας θα τους δεσμεύουν για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την υποβολή τους.

Στην προς διενέργεια δημοπρασία δε θα γίνει δεκτή καμία εναλλακτική ή τμηματική προσφορά, ούτε κάποια αντιπροσφορά από κανέναν από την σε αυτήν συμμετέχοντες πλην της προφορικής αύξησης της τιμής εκκίνησης κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας για έκαστο ακίνητο.

 

ΑΡΘΡΟ 16 :ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα για κάθε διαφορά που ήθελε ανακύψει κατά την εκτέλεση της προς σύναψη σύμβασης θα είναι τα καθ' ύλη αρμόδια Δικαστήρια της έδρας της Δημοπρατούσας Αρχής, τα οποία και θα εφαρμόσουν το ελληνικό δίκαιο.

Ένσταση κατά των από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού αποφασισθέντων υποβάλλεται μέχρι την επόμενη ημέρα από τη λήψη της σχετικής απόφασης διενέργεια της δημοπρασίας. Η Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στο όργανο του Δήμο που είναι αρμόδιο για την αποδοχή ή την απόρριψή της.

ΑΡΘΡΟ 17: ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Η παρούσα Διακήρυξη να δημοσιευτεί με επιμέλεια του Δημάρχου Σκύρου, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες, δια τοιχοκόλλησης αντιγράφου αυτής στον Πίνακα Ανακοινώσεων των γραφείων του Δήμου και κεντρικά σημεία του Δήμου, συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού δύο μαρτύρων.

ΑΡΘΡΟ 18: ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες για την παρούσα δημοπρασία  παρέχονται από το Δήμο Σκύρου, κατά τις εργάσιμες ημέρες-ώρες.

Διεύθυνση: Σκύρος (Κεντρική Πλατεία)

Πληροφορίες:Γεννηματάς Δημήτρης

Φαξ:2222091716.

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

Μιλτιάδης Ε. Χατζηγιαννάκης

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΝΧΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΓΑΖΙΑ

 

Το υπό κρίση ακίνητο είναι επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών 123,39 και βρίσκεται στην περιοχή «Μαγαζιά». Η μορφή του ακινήτου είναι τριγωνική και συνορεύει σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο καθορισμού Αιγιαλού – Παραλίας Βόρεια με δημοτικό δρόμο – καλντερίμι με πλευρά μήκους 11,95 μέτρων καθώς και με κοινόχρηστη κλίμακα - σκάλα για την εξυπηρέτηση των λουόμενων με πλευρά μήκους 9,00 μέτρων, Νότια με πλευρά μήκους 5,25 μέτρων με ιδιοκτησία κληρονόμων Παπαμανώλη Τάκη καθώς και με πλευρά μήκους 9,40 μέτρων με ιδιοκτησία Μουρελάτου Σπυρίδων, Ανατολικά με τη κεντρική παραλία του Νησιού με την ονομασία «Μαγαζιά» με πλευρά μήκους 16,00 μέτρων, όπως αυτή καθορίσθηκε με την υπ’ αριθ. 24/02/2006 έκθεσης καθορισμού Οριογραμμών Αιγιαλού – Παραλίας (ΦΕΚ Καθορισμού 771/Δ/2006)  και πέρα αυτής με θάλασσα και το οποίο ακίνητο εμφαίνεται στο συνημμένο σκαρίφημα.

Επί του ακίνητου δύναται να κατασκευασθούν όλες οι επιτρεπόμενες από το άρθρο 19 του ΓΟΚ 1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) με τίτλο κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους, και τις τροποποιήσεις του, ήτοι: α) Έργα και κατασκευές απαραίτητες για τη διαμόρφωση και προστασία του εδάφους όπως: κλίμακες και κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), τοιχία αντιστήριξης των πρανών, τοίχοι, περιφράξεις, και πάσης φύσεως δίκτυα υποδομής  και β) Κατασκευές και εγκαταστάσεις εξοπλισμού για τη λειτουργία των χώρων, όπως στέγαστρα ή κιόσκια, αποχωρητήρια επιφάνειας μέχρι 12,0 μ2, μικρά αποδυτήρια για την εξυπηρέτηση των λουόμενων και τέλος γ) Κατασκευές για τον εξωραϊσμό του ακινήτου όπως εγκαταστάσεις στήριξης και αναρρίχησης φυτών.

Το ακίνητο σήμερα διακρίνεται σε δύο επιμέρους τμήματα, το πρώτο, εφεξής αποκαλούμενο τμήμα Α, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 46,31 βρίσκεται στο επίπεδο του δημοτικού δρόμου – καλντεριμιού, σε στάθμη μέτρων 7,00 (περίπου) μετρούμενη από τη μέση στάθμη της θάλασσας και περιβάλλεται από ετοιμόρροπο μαντρότοιχο. Το δεύτερο τμήμα, εφεξής αποκαλούμενο τμήμα Β, εμβαδού μέτρων τετραγωνικών 77,08 βρίσκεται επί του πρανούς που σχηματίζεται από το επίπεδο του πρώτο τμήματος και της παραλίας (στάθμη παραλίας μέτρων 2,00 περίπου μετρούμενη από τη μέση στάθμη της θάλασσας – υψομετρική διαφορά περίπου 5 μέτρων).

Επί του τμήματος Α δύναται σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΓΟΚ 1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) με τίτλο κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους, και τις τροποποιήσεις του που το συνοδεύουν, δύναται να γίνουν εργασίες, για λογαριασμό του Δήμου, καθαρισμού του ακινήτου, επισκευής της κλίμακας – σκάλας που οδηγεί στη παραλία, γενικότερη μόρφωση του επιπέδου – εργασίες ισοπέδωσης, καθαίρεσης υφιστάμενου μαντρότοιχου κλπ.- κατασκευή κιοσκιού με την υποχρέωση της μέριμνας έκδοσης άδειας λειτουργίας, κατασκευή αποχωρητηρίων εμβαδού μέχρι 12,00 μ2 καθώς αποδυτηρίων για την εξυπηρέτηση των λουόμενων.

Επι του τμήματος Β δύναται αρχικώς να κατασκευαστεί τοιχίο αντιστήριξης του πρανούς διασφαλίζοντας τη στατικότητα του τμήματος Α και της προστασίας από φαινόμενα διάβρωσης -  καθίζησης του όλου ακινήτου. Η ανωτέρω περιγραφόμενη εργασία θα πρέπει να τηρήσει αυστηρά την καθορισμένη γραμμή Αιγιαλού – Παραλίας καθώς και το εν γένει αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της περιοχής. Στον επιπλέον χώρο που θα προκύψει για το τμήμα Β δύναται να πραγματοποιηθούν εργασίες αντίστοιχες του τμήματος Α. Τέλος, η εν γένει ιδιοκτησία δύναται να περιφραχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του περιγραφόμενου άρθρου και να πραγματοποιηθούν εργασίες εξωραϊσμού- καλλωπισμού που θα αναδείξουν και θα αναβαθμίσουν τόσο το συγκεκριμένο ακίνητο όσο και την ευρύτερη περιοχή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΝΧΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΠΟΥΣ

 

Το υπό κρίση ακίνητο είναι επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 891.45 και βρίσκεται στην περιοχή «Ασπούς». Το ακίνητο έχει μορφή πολυγώνου περιτοιχισμένο με χτιστή πέτρα λατομείου ύψους περίπου εκατοστών 70. Το ακίνητο βρίσκεται εντός της ζώνης παραλίας σύμφωνα με τον Καθορισμό Αιγιαλού – Παραλίας και συνορεύει ανατολικά με πλευρά μήκους μέτρων 19,26 με την υφιστάμενη παραλία και πέραν αυτής με θάλασσα, Βόρεια με πλευρά μήκους μέτρων 40,06 με διαμορφωμένο κανάλι απορροής υδάτων, δυτικά με πλευρά μήκους μέτρων 31,07 με υφιστάμενη δημοτική οδό και τέλος Νότια με πλευρά μήκους μέτρων 27,62 με δημοτική οδό και με τσιμεντόδρομο, και το οποίο ακίνητο εμφαίνεται στο συνημμένο απόσπασμα καθορισμού Αιγιαλού – Παραλίας, στο οποίο έχει επισημανθεί η θέση του μισθίου.

Το ακίνητο σήμερα είναι ομαλό άνευ κλίσης με υψόμετρο μέτρων 2.30, με διαμορφωμένο μαντρότοιχο ύψους 70 εκατοστών μέτρων και φέρει βλάστηση από καλάμια. Γύρωθεν αυτού δεν υπάρχουν διαμορφωμένες όμορες ιδιοκτησίες ή κτίρια. Επι του ακινήτου δύναται να κατασκευασθούν όλες οι επιτρεπόμενες από το άρθρο 19 του ΓΟΚ 1985 (ΦΕΚ 210/Α/1985) με τίτλο κατασκευές σε κοινόχρηστους χώρους, και τις τροποποιήσεις του, ήτοι: α) Εργα και κατασκευές απαραίτητες για τη διαμόρφωση και προστασία του εδάφους όπως: κλίμακες και κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), τοιχία αντιστήριξης των πρανών, τοίχοι, περιφράξεις, και πάσης φύσεως δίκτυα υποδομής  και β) Κατασκευές και εγκαταστάσεις εξοπλισμού για τη λειτουργία των χώρων, όπως στέγαστρα ή κιόσκια, αποχωρητήρια επιφάνειας μέχρι 12,0 μ2, μικρά αποδυτήρια για την εξυπηρέτηση των λουόμενων και τέλος γ) Κατασκευές για τον εξωραϊσμό του ακινήτου όπως εγκαταστάσεις στήριξης και αναρρίχησης φυτών.

Επιπρόσθετα, οι ενδιαφερόμενοι με την προσφορά τους μπορούν να προτείνουν όποιες πρόσθετες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις θεωρούν ότι συμβάλλουν και μπορούν να επιτύχουν την εύρυθμη και ολοκληρωμένη υλοποίηση των παραπάνω βασικών επιδιωκόμενων στόχων, επιβαρυνόμενος των εξόδων και της μέριμνας για την αδειοδότηση της εκάστοτε χρήσης και λειτουργίας του μίσθιου. Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, με αιτιολογημένη κρίση των αρμοδίων οργάνων του, όποιες θεωρεί χρήσεις ή λειτουργίες δε συνάδουν στην ορθολογική ανάπτυξη και το σεβασμό της ευρύτερης περιοχής. Τέλος, στην περίπτωση που οι απαιτούμενες άδειες κ.λ.π. για τη λειτουργία του δεν χορηγηθούν στο μισθωτή ή αν τυχόν ανακληθούν αυτές, καμία ευθύνη δεν μπορεί να προκύψει σε βάρος του Δήμου και καμία αποζημίωση δεν μπορεί να αξιωθεί από τον μισθωτή, ενώ η μισθωτική σύμβαση συνεχίζει να είναι καθ’ όλα ισχυρή, ειδικά ως προς τις υποχρεώσεις του μισθωτή.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΚΥΡΟY

Σας ενημερώνουμε πως οι εγγραφές για τον «Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Σκύρου» θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 και θα διαρκέσουν έως και την Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016.

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιούνται στον Δήμο Σκύρου.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2222350300

 

Εκ του Δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμαρχος Σκύρου προκηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική, σύμφωνα με την αριθ. 64/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το Π.Δ. 270/1981, για τη μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Σκύρου (Δημοτικό Συμβούλιο κ.λ.π).

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι ενδιαφερόμενοι που είναι ιδιοκτήτες κατάλληλων ακινήτων, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης που αναφέρονται στην 64/2016 απόφαση οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ : 7Ξ33Ω1Σ-996) , να υποβάλλουν στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Σκύρου, έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις συμμετοχής – προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους από 16-5-2016 έως και 27-5-2016 στο Πρωτόκολλο του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το οποίο θα αποστείλει τις προσφορές στην Επιτροπή Καταλληλότητας.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δυο φάσεις (στάδια) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3463/2006 και του Π.Δ. 270/81.
Χαρακτηριστικά ακινήτου (μισθίου)

Το ακίνητο που θα μισθωθεί, πρέπει να βρίσκεται κοντά στα όρια του οικισμού «Σκύρος»

Να είναι προσβάσιμο σε οχήματα για την ευκολότερη πρόσβαση των μελών και να διαθέτει υποδομή για την πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Να είναι ανεξάρτητο ισόγειο, να διαθέτει ενιαία αίθουσα τουλάχιστον 120,00 τετραγωνικών μέτρων και συνολική επιφανείας περίπου 350,00 τετραγωνικών μέτρων συμπεριλαμβανομένων και βοηθητικών χώρων, αποθηκών κ.λ.π

Να διαθέτει αυτόνομη κεντρική θέρμανση.

Να είναι έτοιμο για χρήση από το Δήμο.

Τα δομικά υλικά κατασκευής του ακινήτου πρέπει να μην περιέχουν επιβλαβή για την υγεία στοιχεία όπως π.χ. αμίαντο.

Να διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, αερισμού και να έχει την απαιτούμενη στατική επάρκεια.

Να διαθέτει ιδιόκτητο χώρο στάθμευσης τουλάχιστον είκοσι (20) θέσεων.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης με δυνατότητα παράτασης επιπλέον δύο (2) έτη, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να δοθούν στους ενδιαφερομένους από την υπηρεσία του Δήμου, (τηλ. 2222350343 Μανδηλαρά Μερσύνη και 2222350314 Σκαλτσάρη Σπυριδούλα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το πλήρες κείμενο των όρων δημοπρασίας βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Σκύρου και στην επίσημη  ιστοσελίδα του Δήμου Σκύρου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.skyros.gr

 

Σκύρος 9-5-2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΥΡΟΥ

ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Επίσκεψη Ιατρικού Κλιμακίου»

Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η επίσκεψη του ιατρικού κλιμακίου στην Σκύρο το Σαββατοκύριακο  14 και 15 Μαΐου 2016, που διοργάνωσε ο Δήμος Σκύρου σε συνεργασία με το «Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής» , τον «Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών» και τον «Ιατρικό Σύλλογο Ευβοίας».

Κατά την διήμερη παραμονή τους οι γιατροί εξέτασαν συνολικά 450  περιστατικά στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Δήμου είναι μια από τις σημαντικότερες που πραγματοποιούνται στο νησί μας καθώς αποτελεί ζωτικής σημασίας για τους κατοίκους της Σκύρου,  οι οποίοι δέχθηκαν ολοκληρωμένη ιατρική μέριμνα από 13 ειδικότητες ιατρών-ήτοι: Παθολόγος, Ουρολόγος, Ορθοπεδικός, Γυναικολόγος,  Χειρούργος-Αγγειολόγος, Καρδιολόγος, Ω.Ρ.Λ., Παίδο-Ω.Ρ.Λ. , Υπερηχολόγος, Ακτινολόγος, Δερματολόγος, Πνευμονολόγος, και Ενδοκρινολόγος.

Ο Δήμαρχος Σκύρου κ.Χατζηγιαννάκης Ε.Μιλτιάδης  ευχαριστεί θερμά για ακόμη μια φορά τους γιατρούς που επισκέφτηκαν το νησί μας και προσέφεραν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς. Συγκεκριμένα ευχαριστεί τον κ.Αγγουλέ Αντώνιο γιατρό Ορθοπεδικό, τον κ.Βράκα Κωνσταντίνο γιατρό Γυναικολόγο και πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Ευβοίας, την κα. Δρημάλα Παναγιώτα γιατρό Ενδοκρινολόγο, τον κ.Καλιακμάνη Νικόλαο γιατρό Παθολόγο, την κα.Καψιώτη Κατερίνα γιατρό Πνευμονολόγο, τον κ.Κονιδάρη Ιωάννη γιατρό Χειρούργο-Αγγειολόγο, την κα.Μπεληγιάννη Ευμορφία γιατρό Ω.Ρ.Λ., τον κ.Νομικό Κάτων γιατρό Δερματολόγο, την κα Παιδονόμου Μαρία γιατρό Μικροβιολόγο, τον κ.Παπανικολάου Αθανάσιο γιατρό Ακτινολόγο, τον κ.Πρωτογέρου Βασίλη γιατρό Ουρολόγο, τον κ.Ριζόπουλο Θωμά γιατρό Καρδιολόγο ,τον κ.Χατζηγιαννάκη Μιλτιάδη γιατρό Παίδο-Ω.Ρ.Λ. .

Στην δύσκολη αυτή περίοδο για όλους τους συμπολίτες μας, ιδίως για τους κατοίκους των ακριτικών μας νησιών, όπως η Σκύρος, πρωτοβουλίες σαν και αυτή προσφέρουν ανεκτίμητο κοινωνικό έργο και αναπτερώνουν το ηθικό όλων μας. Δέσμευση και πρόνοια του Δήμου είναι οι δράσεις αυτές να επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό την καλύτερη ιατροφαρμακευτική κάλυψη των κατοίκων της Σκύρου.

Εκ του Δήμου

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 6 ΕΩΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2016

"Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Καθαρισμού 2016, μεταξύ 6-15 Μαΐου, με τον καθαρισμό μιας κοντινής παραλίας, όχθης ποταμού ή λίμνης, τμήματος του βυθού, δάσους, πάρκου ή όπου υπάρχουν σκουπίδια στη γειτονιά σας.

Η πρωτοβουλία αυτή που συντονίζει η HELMEPA για Τρίτη χρονιά στη χώρα μας, καθιερώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό να αναδείξει το σημαντικό πρόβλημα της ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος με απορρίμματα και την άμεση ανάγκη για μια πιο περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά απ1όλους. Το 2015 η Ελλάδα ήταν από τα πρώτες Ευρωπαϊκές χώρες σε συμμετοχή, με περισσότερους από 12.500 εθελοντές, οι οποίοι σε 270 εθελοντικές δράσεις , καθάρισαν συνολική έκταση 250 χιλιομέτρων και συνέλλεξαν 27 τόνους απορριμμάτων! 7 τόνοι ανακυκλώθηκαν από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης (Ε.Ε.Α.Α.).

Φέτος έχουμε ήδη λάβει τις πρώτες συμμετοχές στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Καθαρισμού από εταιρείες και μαθητές-μέλη της Παιδικής HELMEPA ΚΑΙ Ναυτίλους. Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν επίσης γονείς, εκπαιδευτικοί, Λιμενικές Αρχές ΟΤΑ, Πρεσβείες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, ορειβατικοί και φυσιολατρικοί σύλλογοι, καταδυτικά κέντρα, ναυτικοί, ιστιοπλοϊκοί όμιλοι, τοπικές οργανώσεις, ομάδες εθελοντών και κάθε ένας που θέλει να εκφράσει την ευαισθησία του για το φυσικό περιβάλλον  μέσα στο οποίο ζει.

Όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να λάβουν μέρος σε προγραμματισμένες δράσεις ή να οργανώσουν δικό τους καθαρισμό. Όλες οι προγραμματισμένες δράσεις καταχωρούνται στο διαδραστικό χάρτη στην ιστοσελίδα της HELMEPA στο σύνδεσμο :http/www.helmepa.gr/gr/cleanup.php ,όπου μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες, την ηλεκτρονική δήλωση συμμετοχής, δελτία καταγραφής απορριμμάτων και άλλο χρήσιμο υλικό.

Ας αφήσουμε λοιπόν στην άκρη για λίγο τα πολλά άλλα προβλήματα που μας απασχολούν και ας βάλουμε όλοι ένα χεράκι να καθαρίσουμε το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας μας, που τόσα μας προσφέρει!

Για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης της HELMEPA,

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , τηλ.210-9343088

Με εκτίμηση,  "

More Articles...

Page 1 of 36

<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Contact

Skyros Town Hall
Skyros,Chora 34007
Tel. +(30) 22223-50300
Fax +(30) 22220-91716
dimoskirou@0888.syzefxis.gov.gr

Terms of use

All content and services provided on this website are available to visitors and users only for strictly personal use and information.

More

Text Size

Who's Online

We have 14 guests online
Travel Turne Tranzito
date.timezone = "Europe/Greece"